Dla taty - po narodzinach

Kiedy Matka Twojego Nowonarodzonego Dziecka zajęta jest opieką nad maleństwem, Ty musisz zadbać o wszelkie sprawy urzędowe – jesteś teraz głową rodziny.

Przede wszystkim powinieneś załatwić becikowe. W poniższym artykule znajdziesz aktualne warunki przyznania becikowego. Zobacz, jakie dokumenty trzeba dołączyć i jakie progi dochodów obowiązują w 2015 roku. Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W tym roku jest to 1000 złotych. Zapomogę wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę becikowego. Jego wypełnienie nie jest proste – musisz złożyć mnóstwo oświadczeń dotyczących m.in. waszych dochodów. Trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie. Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka (wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka), jednak należy spełnić m.in. warunki dotyczące dochodów. Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2012 roku to, czy becikowe zostanie wypłacone, zależy od dochodów rodziny.

Graniczna kwota to obecnie 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto (dochód brutto, po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) minus składki na ubezpieczenie społeczne, minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek należny. [W razie pytań można zadzwonić do US w Twoim mieście i zasięgnąć porady co do obliczeń]. Jeśli o becikowe staramy się w roku 2015, pod uwagę brane są obecnie dochody za 2013 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2014 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp.) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, wówczas te dochody także będą brane pod uwagę. Podobnie – jeśli po roku 2013 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie – wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe. Lista wymaganych dokumentów:

  • wypełniony wniosek o becikowe
  • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające wizytę lekarską kobiety nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka
  • akty urodzenia (otrzymasz je w Urzędzie Stanu Cywilnego) wszystkich dzieci w rodzinie (oryginał +kopia)
  • dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia)
  • dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego – oryginał do wglądu lub zaświadczenie) – dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego (oryginał) potwierdzające dochody za rok 2013 każdego pełnoletniego członka rodziny. Można złożyć także swoje oświadczenie – należy jednak dopilnować, by nie było pomyłki, ponieważ za błędy grozi nam odpowiedzialność karna

Ruszaj zatem, drogi Tato – życzymy powodzenia, które z pewnością będzie Ci potrzebne :)

Lista wymaganych dokumentów wygląda nieco inaczej, jeśli jeden z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2013 rok:

  • oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2013 rok
  • zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 (faktycznie odprowadzonych, oryginał)
  • jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, ewentualnie odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia). Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2013 (jeżeli było prowadzone postępowanie egzekucyjne, a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku – oryginał)

Jeżeli członek rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 lub po tym roku utracił dochód, należy obligatoryjnie dostarczyć potwierdzające ten fakt dokumenty – zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2013 rok, utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – oświadczenie i PIT za 2013 z PUP, utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i PIT 11 za 2013 rok, utrata zatrudnienia z umowy zlecenia – zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2013 rok, utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej – zaświadczenie i PIT za 2013, wyrejestrowanie działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego, utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2012 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie), utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu (oryginał + kopia). Jeżeli jeden z członków rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 uzyskał dochód i osiąga go do chwili obecnej, do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2013 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2013 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć: zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2013 rok), uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – oświadczenie, uzyskanie zatrudnienia – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2013 rok), uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno-rentowego i PIT za 2012 rok, rozpoczęcie działalności gospodarczej – decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2013 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie), Jeżeli jeden z członków rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2014 uzyskał dochód i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić oblogatoryjnie. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po tym, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

Lokalizacja

ul. Morcinka 17
87-100 Toruń
Telefon: 508 199 030

Godziny otwarcia

Pon-Pt 16:00 - 19:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Szybki kontakt

508 199 030

Znajdziesz nas na